Openingstijden

 • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Meedenkers

Organisatie: 
Participatie adviesraad

In 2015 zijn er veel zaken ingrijpend veranderd in wet- en regelgeving in het sociale domein; overheveling van taken naar de Wmo; invoering van de Participatiewet en de Jeugdwet. De veranderingen houden in dat de gemeente Waddinxveen veel nieuwe verantwoordelijkheden heeft gekregen. De achterliggende gedachte is dat gemeenten beter in staat zijn dan het rijk om hun inwoners passend en met minder middelen te ondersteunen in het sociale domein. Verbindingen tussen de verschillende beleidsvelden in het sociale domein worden daarmee steeds belangrijker. Eigen kracht, zelfredzaamheid en vrijwillige inzet van inwoners voor elkaar komen centraal te staan. Inherent aan de veranderingen zijn ook de huidige adviesraden partij in deze ontwikkelingen. Het is dus nodig de huidige adviesstructuur van cliënten- en burgerparticipatie aan te passen.

Daarom zal per 1 januari 216 de Participatieadviesraad Sociaal Domein Waddinxveen (PAR) van start gaan. In deze Participatieadviesraad zullen cliëntenparticipatie en inwonerparticipatie op de volgende terreinen verenigd worden: Wmo/AWBZ (zorg & welzijn), Participatiewet (werk & inkomen), leefbaarheid, veiligheid en wonen, Jeugdzorg/passend onderwijs. De participatieadviesraad zal zijn adviezen geven vanuit een integrale benadering van de domeinen.

De PAR Waddinxveen ziet er als volgt uit:

 • De centrale participatieadviesraad Sociaal Domein

Met 4 Thema kamers op de gebieden van:

 • Leefbaarheid en Veiligheid
 • Zorg en Welzijn
 • Werk en Inkomen
 • Jeugd Opvoeding en Onderwijs

De taken van de centrale Participatieadviesraad zijn:

 • Invulling geven aan collectieve burger/cliënten participatie vanuit een integrale benadering via gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College
 • Evalueren van het afgesproken beleid
 • Faciliteren van de stem en inbreng van inwoners en vrijwilligers

Taken van de kamers zijn:

 • In samenwerking met de Participatieadviesraad worden de gevraagde en ongevraagde adviezen voorbereid
 • Meedenken met beleidsontwikkeling en controleren beleidsuitvoering
 • Evalueert vanuit de doelgroepen het afgesproken beleid
 • Verwerft inzicht op de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk op basis van raadplegingen van de achterban, uitkomsten van inspraakavonden
 • Geeft alle doelgroepen een duidelijke herkenbare stem

Functie:

De PAR zoekt mensen die mee willen denken over het te voeren beleid op het terrein van zorg/welzijn, jeugd, werk/inkomen, leefbaarheid/veiligheid. Per onderdeel wordt een z.g. kamer ingericht. Voor alle vier kamers worden leden gezocht.

U zult ca. 5x per jaar vergaderen.

Voor de functie is inzicht in of ervaring met het beleidsveld gewenst.

De functie wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligheid; onkostenvergoeding is van toepassing.

Informatie en aanmelding kan via:  secretariaat@par-waddinxveen.nl