Openingstijden

 • maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 -15.00 uur

Gouweplein 1 (Cultuurhuys De Kroon)
2741 MW  Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 60 17 29

 

Bestuurslid voor de werkgroep Zorg en Wonen

Organisatie: 
Seniorenraad

De werkgroep Zorg houdt zich bezig met de zorg voor ouderen in Waddinxveen, in de ruimste zin van het woord. In grote trekken kunnen hierbinnen drie soorten activiteiten worden onderscheiden.

 • Voorlichting over zorgvoorzieningen van belang voor ouderen in Waddinxveen. Voorbeelden: de Wmo, de AWBZ, verzeke­ringen, in Waddinxveen werkzame zorgverleners. Vooral als zich in de zorg veranderingen voordoen kan voorlichting daarover van belang zijn. Er zijn drie manieren om de informatie te verspreiden:
  • schriftelijk, met name in de Seniorenraad Post, maar soms wellicht ook in andere media;
  • mondeling, door het organiseren van lezin­gen of cursussen door daarvoor uit te nodigen deskundigen;
  • via de website, bijvoorbeeld door daarin koppelingen aan te brengen naar andere interessante sites.
 • Bevordering van het totstandkomen van gewenste nieuwe zorgvoorzieningen ten behoeve van ouderen in Waddinxveen. Dat kunnen permanente voorzieningen zijn, zoals een consultatiebureau voor ouderen of een hospice. Het kunnen ook periodieke of eenmalige activiteiten zijn, zoals een beurs met voor ouderen interessante artikelen of een cursus “voorsorteren op de ouderdom”. Hierbij kan samenwerking gewenst zijn met professionele instellingen of bedrijven, zoals de gemeente, Woonpartners, zorgverleners, de huisartsen. De werkgroep kan dan ideevorming en kennisverzameling bijdragen.
 • Samenwerking met of beïnvloeding van de gemeente met betrekking tot aspecten van de zorg voor ouderen. Dat betreft:
  • In de eerste plaats: inbreng in de Wmo-raad, de adviesraad die het gemeentebestuur adviseert over het beleid op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De vertegenwoor­digers van de Seniorenraad in de Wmo-raad hebben zitting in de werkgroep Zorg, en onderwerpen die in de Wmo-raad worden besproken komen, hetzij vooraf of achteraf, in de werkgroep aan de orde. Bovendien willen ambtenaren van de gemeente somtijds overleg voeren met de belangenorganisaties, waaronder de Seniorenraad, over de voorbereiding van het Wmo-beleid of over problemen met de praktische uitvoering. Ook dan is het een zaak voor de werkgroep Zorg.

Behalve in het kader van de Wmo houdt de gemeente zich ook wel met andere aspecten van zorg bezig, bijvoorbeeld ter uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Ook op die terreinen heeft, als het specifiek ouderen betreft, de werkgroep Zorg contacten met ambtenaren, hetzij op hun verzoek of op eigen initiatief

Durft u de uitdaging aan om mee te denken en te besturen in deze werkgroep, neem dan contact op met Dit van 't Spijker, e-mailadres: ditvantspijker@hotmail.com